Zápis do mateřské školy pro ŠKOLNÍ ROK 2020/202

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Vážení rodiče,

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si, prosím, vyplňte na webovém rozhraní www.zapisdoms.brno.cz.

Podání žádosti

Vytištěnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email),
3. poštou,
4. osobním podáním – jen v krajních případech, tel.: 545 217 331 Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 
Doklady potřebné k zápisu dětí do mateřské školy:

  • Rodný list dítěte stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem
  • Doklad o trvalém pobytu dítěte
    Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na úřadě, který vede evidenci obyvatel.
    Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří čestným prohlášením rodiče (ke stažení zde: https://zapisdoms.brno.cz/poradna/sber-prihlasek).
  • Doložení řádného očkování dítěte

 

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované – čestné prohlášení
(ke stažení https://zapisdoms.brno.cz/poradna/sber-prihlasek) a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelkou školy předloží ve lhůtě, jenž ředitelka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Vzor textu ke stáhnutí zde.

  • © 2018 All rights reserved.