Cíle školy

Cíle školy a prostředky práce školy:

Vychází z rámcových cílů…

1. cíl: rozvíjení dítěte jeho učení a poznání

Cílem školy je:
podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu
rozvíjet přirozené touhy po poznání

Prostředkem k tomu:

 • vyvážená strava a aktivní pitný režim
 • odpočinkové odpolední aktivity přizpůsobené věku a potřebám dětí
 • využití prostředí MŠ k tělovýchovným aktivitám
 • před plavecký výcvik, sauna
 • cvičení na balónech
 • každodenní zdravotní cvičení
 • umožnění spontánních projevů tak, aby byl dodržen režim třídy
 • získání rodičů pro podporu v rámci stravování (ochutnávky)
 • logopedická prevence, logopedická poradna
 • mimoškolní aktivity s rodiči
 • každoroční sportovní olympiáda pro předškolní děti
 • prácech na principech daltonské školy vyvážení řízené a spontální činnosti
 • vzdělání pomocí osobních prožitků, praktických zkušeností, experimentů, pokusů, manipulace s předměty
 • interakce s okolím
 • rozvíjení schopností komunikace, řešení problémů, komunitní kruhy

2. cíl: osvojení si základů hodnot, na nich je založena naše společnost

Cílem školy je:
podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů

Prostředkem k tomu:

 • vštěpování základních společenských návyků
 • využití atmosféry komunitního kruhu
 • na příkladech ze života, literatury, umění poznávat soucit, solidaritu
 • vytváření tradic školy
 • návštěvy výstav, divadel, besedy
 • spolupráce při výzdobě školy
 • akce pro seniory
 • dárky pro nemocné kamarády
 • dodržování oslav narozenin a svátků
 • spolupráce na slatinských tradičních akcích
 • seznamování s historií města
 • dodržovat národní i místní zvyky
 • © 2018 All rights reserved.