Vymezení předmětu činnosti

Předškolní vzdělávání zabezpečuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání. Celé předškolní vzdělávání probíhá ve spolupráci s rodinou, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálními pedagogy a dětskými lékaři.

Mateřská škola Jihomoravské nám. 5 zabezpečuje výchovu a vzdělávání v rozsahu obecně závazných předpisů v oblasti předškolních zařízení. Zajišťuje drobnou údržbu a správu majetku, poskytuje služby v oblasti školního stravování.

Vymezení pravomocí a působnosti ředitelky MŠ (zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

Ředitelka rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb.
Odpovídá za odbornou úroveň výchovně vzdělávací práce v souladu tímto zákonem a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků.
Odpovídá za vytvoření podmínek pro výkon školní inspekce a přijetí následných opatření.
Kontroluje práci všech pracovníků.
Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
Ředitel zajišťuje informovanost zákonných zástupců dítěte o průběhu vzdělávání.
Rozhoduje o zařazení dítěte do předškolního zařízení a o ukončení docházky.

  • © 2018 All rights reserved.