Základní informace o mateřské škole NEBO Vizitka školy ČILI „Kdo jsme…“

Mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 5, příspěvková organizace:

  • je členem asociace „Czech Dalton
  • je fakultní mateřskou školou Masarykovy univerzity, Pedagogické fakulty
  • je 7-třídní s celkovým počtem 193 dětí ve věku od 3 do 7 let
  • uplatňuje Školní vzdělávací program „S dětmi
    – pro děti“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
  • je zapojena v pilotním projektu MMB „Technická mateřská škola“ a „Angličtina do škol“
  • navíc se ve všech třídách provádějí v rámci základního výchovně-vzdělávacího bloku pravidelná logopedická cvičení pro děti, které mají poruchu komunikačních dovedností. 

Mateřská škola je členem asociace Czech Dalton

Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, vycházející ze tří základních principů, a to svobody rozhodování, kooperace a v neposlední řadě samostatnosti práce dětí.

Dalton není ani metoda ani systém, daltonský systém je vliv. V naši výchovně-vzdělávací organizaci, na rozdíl od jiných tradičních směrů, existuje mezi učitelem a dítětem jistá úmluva o harmonogramu práce na určité období. Dítě samo rozhoduje o své práci, individuálně si určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními dětmi.

Vždy je týdně vymezen určitý pracovní plán, který by mělo dítě v daném období splnit. Po splnění plánu záleží jen na dítěti, jak se rozhodne vyplnit svůj zbývající volný čas.

Je fakultní školou Masarykovy univerzity, Pedagogické fakulty

Spolupráce s vysokou školou je vzájemně přínosná, škola zajišťuje zázemí při pedagogických praxích studentek a naopak ze strany univerzity je nám poskytováno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitá je také vzájemná zpětná vazba při realizaci výchovy a vzdělávání.

Od jarních měsíců roku 2017 jsme pod záštitou OŠMT i „TECHNICKOU MATEŘSKOU ŠKOLOU“.

Naší velkou snahou je dětem předat dostatek základních technických znalostí a podpořit u nich zájem o technickou vědu a technické myšlení. Hravou formou a za použití skutečného nářadí děti posilují tvořivost a manuální zručnost. V neposlední řadě děti rozvíjí verbální schopnosti, tolik potřebné pro kooperaci při vytváření jednotlivých technických „projektů“.

V rámci klíčové aktivity Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole spolupracuje naše mateřská škola s neformálním předškolním centrem TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL. Pomocí vzájemných návštěv přenášíme příklady dobré praxe směrem k této organizaci.

Informace o škole ČILI „Podmínky vzdělávání…“

Materiální podmínky

Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace je jednou ze čtyř příspěvkových organizací městské části Brno-Slatina.

Má dvě pracoviště, a to na adresách Jihomoravské nám. 5 (JM5) a Jihomoravské nám. 3 (JM3). Nejvyšší povolený počet dětí je 193, počet tříd 7.

Dopravní dostupnost je velmi dobrá, parkování je zajištěno v bezprostřední blízkosti školy. Dopravní obslužnost je zajišťována linkami trolejbusu se zastávkami v přiměřené vzdálenosti.

K oběma budovám náleží zahrady, které umožňují spontánní pohyb a dostatečné sportovní vyžití dětí.

Zahrada JM 3 se v roce 2014 celkově zrekonstruovala, byla dotována z devadesáti procent z projektu Operačního programu životního prostředí, zbývající část byla financována Městskou částí Brno-Slatina.

Záměrem vybudování přírodní zahrady je vytvoření optimálního prostředí pro naše děti. V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů, proto zde byly zabudovány nové edukační hrací prvky. Každý kousek zahrady má svůj smysl a je funkční součástí školního vzdělávacího programu naší mateřské školy.

Cílem vybudování naší zahrady v přírodním stylu je podpora k získávání kladného vztahu k přírodě. Naše škola je zapojena i v síti „Mrkvička“.

Po úspěšné realizaci zahrady v přírodním stylu z projektu EU, jsme zrealizovali řadu dalších úprav, které vedly k vytvoření originální zahrady i u budovy JM5.

Naším záměrem bylo vytvořit kreativní oázu her dětí uprostřed zeleně s množstvím herních a estetických prvků, které napomáhají individuálnímu i skupinovému rozvoji dětí v mateřské škole a jsou předmětem daltonského vzdělávacího programu.

Prostor zahrady s keři a stromy byl arboristicky upraven, došlo k ořezům a zdravotnímu kácení dřevin a velkému množství výsadeb nových keřů a stromů, které prakticky lemují a odstiňují zahradu od okolního ruchu. Druhy dřevin korespondují s bezpečností dětí a jsou vhodně vybrány pro celkovou budoucí koncepci a údržbu.

Jednotlivá zákoutí zahrady jsme se rozhodli rozčlenit podle světadílů, protože se domníváme, že je to oslovující a motivující v dnešním multikulturním světě a dává to dětem v předškolním věku možnost kreativního poznání hrou.

Při tvorbě zahrady jsme nakoupili certifikované hrací prvky od renomovaných firem včetně montáže, které jsme doplnili přízemními estetickými hracími prvky dřevěného charakteru a vyřezávanými sochami.

Provoz školy a denní režím

Režim dne: Jihomoravské nám. 5/3

06:15 otevření MŠ, scházení ve třídě k tomu určené
07:00 rozchod do tříd, herní a vzdělávací činnosti dle plánu učitelky
8.30-9.00 se zařazením svačiny
10:00 druhá svačinka – ovoce
10:15 odchod na pobyt venku
12:15 návrat z pobytu venku
12:30 oběd
13:00 odpolední odpočinek
12:45 – 13:00 rozcházení dětí po obědě
14:30 odpolední svačinka, individuální práce s dětmi
15:45 spojení tříd ve třídě k tomu určené
16:30 uzavření MŠ

Stravování

Zařízení školního stravování
Jihomoravské nám. 2
Telefon: 545 217 289
E-mail: sjslatina@volny.cz

Kontakty

Infolinka: 545 217 331
Ředitelka školy: 736/766 606

Jihomoravské nám. 5 /JM5/
Broučci, Kuřátka: 545 219 827 třídy
Klokánci, Delfínci: 545 219 826 třídy

Jihomoravské nám. 3 /JM3/
Myšičky, Medvídci, Krtečci: 515 536 393 třídy

  • © 2018 All rights reserved.