Základní informace o mateřské škole NEBO Vizitka školy ČILI „Kdo jsme…“

Mateřská škola Brno, Jihomoravské náměstí 5, příspěvková organizace:

  • je členem asociace „Czech Dalton
  • je fakultní mateřskou školou Masarykovy univerzity, Pedagogické fakulty
  • je 7-třídní s celkovým počtem 193 dětí ve věku od 3 do 7 let
  • uplatňuje Školní vzdělávací program „S dětmi
    – pro děti“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
  • je zapojena v pilotním projektu MMB „Technická mateřská škola“ a „Angličtina do škol“
  • má logopedická poradnu, kterou navštěvují rodiče s dětmi, které mají poruchu komunikačních dovedností. Navíc se ve všech třídách provádějí v rámci základního výchovně-vzdělávacího bloku pravidelná logopedická cvičení.

Mateřská škola je členem asociace Czech Dalton

Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, vycházející ze tří základních principů, a to svobody rozhodování, kooperace a v neposlední řadě samostatnosti práce dětí.

Dalton není ani metoda ani systém, daltonský systém je vliv. V naši výchovně-vzdělávací organizaci, na rozdíl od jiných tradičních směrů, existuje mezi učitelem a dítětem jistá úmluva o harmonogramu práce na určité období. Dítě samo rozhoduje o své práci, individuálně si určuje tempo a učí se spolupracovat s ostatními dětmi.

Vždy je týdně vymezen určitý pracovní plán, který by mělo dítě v daném období splnit. Po splnění plánu záleží jen na dítěti, jak se rozhodne vyplnit svůj zbývající volný čas.

Je fakultní školou Masarykovy univerzity, Pedagogické fakulty

Spolupráce s vysokou školou je vzájemně přínosná, škola zajišťuje zázemí při pedagogických praxích studentek a naopak ze strany univerzity je nám poskytováno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Důležitá je také vzájemná zpětná vazba při realizaci výchovy a vzdělávání.

Od jarních měsíců roku 2017 jsme pod záštitou OŠMT i „TECHNICKOU MATEŘSKOU ŠKOLOU“.

Naší velkou snahou je dětem předat dostatek základních technických znalostí a podpořit u nich zájem o technickou vědu a technické myšlení. Hravou formou a za použití skutečného nářadí děti posilují tvořivost a manuální zručnost. V neposlední řadě děti rozvíjí verbální schopnosti, tolik potřebné pro kooperaci při vytváření jednotlivých technických „projektů“.

V rámci klíčové aktivity Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v mateřské škole spolupracuje naše mateřská škola s neformálním předškolním centrem TEEN CHALLENGE INTERNATIONAL. Pomocí vzájemných návštěv přenášíme příklady dobré praxe směrem k této organizaci.

Informace o škole ČILI „Podmínky vzdělávání…“

Materiální podmínky

Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5, příspěvková organizace je jednou ze čtyř příspěvkových organizací městské části Brno-Slatina.

Má dvě pracoviště, a to na adresách Jihomoravské nám. 5 (JM5) a Jihomoravské nám. 3 (JM3). Nejvyšší povolený počet dětí je 193, počet tříd 7.

Dopravní dostupnost je velmi dobrá, parkování je zajištěno v bezprostřední blízkosti školy. Dopravní obslužnost je zajišťována linkami trolejbusu se zastávkami v přiměřené vzdálenosti.

K oběma budovám náleží zahrady, které umožňují spontánní pohyb a dostatečné sportovní vyžití dětí.

Zahrada JM 3 se v roce 2014 celkově zrekonstruovala, byla dotována z devadesáti procent z projektu Operačního programu životního prostředí, zbývající část byla financována Městskou částí Brno-Slatina.

Záměrem vybudování přírodní zahrady je vytvoření optimálního prostředí pro naše děti. V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů, proto zde byly zabudovány nové edukační hrací prvky. Každý kousek zahrady má svůj smysl a je funkční součástí školního vzdělávacího programu naší mateřské školy.

Cílem vybudování naší zahrady v přírodním stylu je podpora k získávání kladného vztahu k přírodě. Naše škola je zapojena i v síti „Mrkvička“.

Po úspěšné realizaci zahrady v přírodním stylu z projektu EU, jsme zrealizovali řadu dalších úprav, které vedly k vytvoření originální zahrady i u budovy JM5.

Naším záměrem bylo vytvořit kreativní oázu her dětí uprostřed zeleně s množstvím herních a estetických prvků, které napomáhají individuálnímu i skupinovému rozvoji dětí v mateřské škole a jsou předmětem daltonského vzdělávacího programu.

Prostor zahrady s keři a stromy byl arboristicky upraven, došlo k ořezům a zdravotnímu kácení dřevin a velkému množství výsadeb nových keřů a stromů, které prakticky lemují a odstiňují zahradu od okolního ruchu. Druhy dřevin korespondují s bezpečností dětí a jsou vhodně vybrány pro celkovou budoucí koncepci a údržbu.

Jednotlivá zákoutí zahrady jsme se rozhodli rozčlenit podle světadílů, protože se domníváme, že je to oslovující a motivující v dnešním multikulturním světě a dává to dětem v předškolním věku možnost kreativního poznání hrou.

Při tvorbě zahrady jsme nakoupili certifikované hrací prvky od renomovaných firem včetně montáže, které jsme doplnili přízemními estetickými hracími prvky dřevěného charakteru a vyřezávanými sochami.

Provoz školy a denní režím

Režim dne: Jihomoravské nám. 5/3

06:15 otevření MŠ, scházení ve třídě k tomu určené
07:00 rozchod do tříd, herní a vzdělávací činnosti dle plánu učitelky
8.30-9.00 se zařazením svačiny
10:00 druhá svačinka – ovoce
10:15 odchod na pobyt venku
12:15 návrat z pobytu venku
12:30 oběd
13:00 odpolední odpočinek
12:45 – 13:00 rozcházení dětí po obědě
14:30 odpolední svačinka, individuální práce s dětmi
15:45 spojení tříd ve třídě k tomu určené
16:30 uzavření MŠ

Stravování

Zařízení školního stravování
Jihomoravské nám. 2
Telefon: 545 217 289
E-mail: sjslatina@volny.cz

Kontakty

Infolinka: 545 217 331
Ředitelka školy: 736/766 606

Jihomoravské nám. 5 /JM5/
Broučci, Kuřátka: 545 219 827 třídy
Klokánci, Delfínci: 545 219 826 třídy

Jihomoravské nám. 3 /JM3/
Myšičky, Medvídci, Krtečci: 515 536 393 třídy

  • © 2018 All rights reserved.