Novinky

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU

Vážení rodiče, za kolektiv mateřské školy bych Vám velmi ráda popřála klidné prožití Vánočních svátků, mnoho pohody v kruhu nejbližších a v Novém roce 2018 všechno dobré v osobním i profesním životě. Ing. Jana Balášová, ředitelka školy

Projekt OPVVV

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Kalendář akcí červen

 

Datum Akce
4.- 6.6. TŘÍDENNÍ POBYT V EKOCENTRU TRKMANKA – DELFÍNCI + KLOKÁNCI
4.6. KERAMIKA I.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
4.6. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30  Myšičky
5.6. KERAMIKA II.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
6.6. KERAMIKA – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5)
6 -.8.6. TŘÍDENNÍ POBYT V EKOCENTRU TRKMANKA – MYŠIČKY + KRTEČCI
7.6. PLAVÁNÍ 7. LEKCE odchod z MŠ v 8.20
7.6. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci
8.6. ,,Dědečkův dvoreček“ – Delfínci, podrobné informace na nástěnce
11.6. Přednáška s profesionálním hasičem od 9.00 na zahradě MŠ JM 3
11.6. Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30  Myšičky
11.6 TANEČKY (žlutá budova)  15.45 – 16.30  Kuřátka
12.6. Návštěva Hasiči – Líšeň od 9.00 JM 3 info na nástěnce ve třídě
12.6. Technický kroužek (žlutá budova) 15.45 – 16.45
12.6. POSLEDNÍ TANEČKY (oranžová budova)  15.45 – 16.30
13.6. Přednáška s profesionálním hasičem od 9.00 na zahradě MŠ JM 5
13.6. POSLEDNÍ MÍČE (JM3+JM5)  15.00 – 16.00
14.6. PLAVÁNÍ 8. LEKCE odchod z MŠ v 8.20
14.6. POSLEDNÍ SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
14.6. POSLEDNÍ ANGLIČTINA MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci
18.6. Návštěva Hasiči – Líšeň od 9.00 JM 5 Klokáci +Delfínci –  předškoláci, info na nástěnce ve třídě
18.6. POSLEDNÍ  KERAMIKA I.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
18.6. POSLEDNÍ ANGLIČTINA MŠ JM 3 15.45 – 16.30  Myšičky
19.6. SCHŮZKA S NOVÝMI RODIČI 16.00 SÁL STARÉ RADNICE PŘEMYSLOVO NÁM.
19.6. POSLEDNÍ KERAMIKA II.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
19.6. POSLEDNÍ TECHNICKÝ KROUŽEK  (oranžová budova) 15.45 – 16.45
20.6. POSLEDNÍ KERAMIKA 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5)
21.6. POSLEDNÍ PLAVÁNÍ 9. LEKCE – odchod z MŠ v 8.20
21.6. ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY + SPANÍ VE ŠKOLCE podrobné info na plakátě ve třídě
OD 2. 7. – 13. 7. 2018 PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI
OD 16. 7. – 31. 8. 2018 MŠ UZAVŘENA –  LETNÍ PRÁZDNINY

 

Upozornění pro rodiče dětí ze Základní a mateřské školy

Upozornění pro rodiče dětí ze
Základní a mateřské školy, Jihomoravské nám. 2 a

Základní a mateřské školy, Přemyslovo nám. 1:

 

Prázdninový provoz bude zajištěn v době

od 2. července do 13. července 2018.

 Termín pro přijetí dětí na dobu letních prázdnin do naší mateřské školy je 11– 15. června 2018.

S sebou nutno přinést:

 • vlastní žádost o přijetí k výchově a vzdělávání /vzor zde/
 • kopii evidenční listu z vaší MŠ
 • kopii zmocnění

 

Platba za výchovu a vzdělávání je Kč 250,-.

Školné se hradí na celou dobu provozu a

při nepřítomnosti se nevrací.

Upozornění pro rodiče dětí z Mateřské školy Brno

Upozornění pro rodiče dětí z Mateřské školy Brno,  Jihomoravské náměstí 5/3:

 

Vyzvědněte si, prosím, přihlášky

pro přijetí dětí v době letních prázdnin do

Základní a mateřské školy,

Jihomoravské nám. 2

ve vaší třídě – máme je k dispozici.

Prázdninový provoz v

Mateřské škole, Jihomoravské nám. 4

bude probíhat ve dnech 20– 31. srpna tohoto roku.

Letní provoz v mateřské škole ve školním roce 2017/2018

V souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovily ředitelky mateřských škol po projednání se zřizovatelem, městskou částí Brno-Slatina, omezení a přerušení provozu mateřských škol v době letních prázdnin školního roku 2017/2018.

Provoz mateřských škol bude zajištěn takto:

od 02. 07. do 13. 07. 2018 – MŠ Brno, Jihomoravské nám. 5

od 02. 07. do 13. 07. 2018 – MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1

od 20. 08. do 31. 08. 2018 – MŠ Brno, Jihomoravské nám. 4

Po vzájemné dohodě se zřizovatelem budeme přijímat i děti z
Mateřské školy Jihomoravské nám. 4 a Mateřské školy Přemyslovo nám. 1.

Prosíme rodiče o zaznamenání docházky dětí z naší mateřské školy na dobu letních prázdnin

od 2. července do 13. července 2018

 Úplata za vzdělávání se v měsících červenci a srpnu neplatí.

Pouze úplata za prázdninový provoz a to v celkové částce Kč 250,-.

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně


Projekt č.      02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Zahradní slavnost 2021

Ve čtvrtek 9. 9. 2021 jsme v dopoledních hodinách slavnostně otevřeli naši zrekonstruovanou školní zahradu. Zahradní slavnosti se zúčastnili děti a pedagogický sbor z obou budov MŠ i zástupci z radnice. Pro děti bylo nachystáno 6 stanovišť s tematickými pohybovými úkoly. Za jejich splnění dostali děti drobnou odměnu. Fotogalerie zde.

Zápisy do mateřských škol

Nástup dítěte do mateřské nebo základní školy je důležitým životním zlomem v životě dítěte i rodiče Během našeho života jsou události, na které vzpomínáme celý život, nástup dětí do mateřských nebo základních škol bezpochyby patří k nim. Většina z nás si patrně nepamatuje na okamžik, když nastoupila do mateřské školy, ale určitě si všichni vybavíme alespoň nějaké příběhy.

Pro děti to znamená zásadní změnu, poznají nové kamarády, nové návyky nebo autority.

Pro rodiče se může proměnit styl života nebo zažité stereotypy. A každý z rodičů chce pro své dítě to nejlepší zázemí. To nejlepší pro děti, rodiče i pedagogy chceme i my ve vedení města. Proto již čtvrtým rokem pořádáme semináře pro rodiče budoucích prvňáčků. Snažíme se přehledně informovat a pomoci s veškerými dotazy veřejnosti i pedagogů.

V této nelehké době distančního vzdělávání je rozhodování, jakou školu vybrat, ještě náročnější. I proto jsme pro vás připravili tento Newsletter, ve kterém vás chceme seznámit se všemi důležitými informacemi týkajícímise zápisů do základních i mateřských škol.

Více ke stáhnutí zde.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vydávání přihlášek do mateřské školy probíhá od 1. do 30. dubna 2021.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na www.zapisdoms.brno.cz

Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.

Pokud si přihlášku vytisknete sami, nemusíte v této fázi přijímacího řízení mateřskou školu kontaktovat.

Další informace na telefonním čísle 736/766 60

Prázdninový provoz

Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 bude otevřena v omezeném provozu od 16. srpna do 27. srpna 2021

Přihlášky do mateřské školy na prázdninový provoz jsou ke stažení na zde.

Zájemci o přijetí na prázdninový provoz se musí dostavit do MŠ s:

 • vyplněnou přihláškou
 • vyplněným zmocněním k vyzvedávání dítěte
 • kopií žádosti z kmenové MŠ s vyjádřením lékaře

Přihlášky na prázdninový provoz se přijímají v kanceláři školy od 1. do 30. dubna 2021 v době od 9,00 do 12,00 hodin.

 • Úplata za toto období činí Kč 250,- bez ohledu na to, kolik dnů dítě v MŠ stráví.
 • Tuto částku zaplatí zákonný zástupce v hotovosti při podání přihlášky na letní provoz.
 • Při nenastoupení dítěte na prázdninový provoz musí zákonný zástupce dítě písemně odhlásit.

Při nástupu dítěte do MŠ na letní provoz zákonný zástupce předloží doklad o zaplacené stravě v ZŠS Brno, Jihomoravské nám. 2.

Kontakt pro případné dotazy:
Ing. Jana Balášová
ředitelka školy e-mail: msjihomor5@volny.cz
tel: 736/766 606

Provoz školy vzhledem ke COVID-19

Hygienická pravidla

Příchod do mateřské školy

Po příchodu do budovy mateřské školy si budou děti a všichni zaměstnanci po dobu 20-30 vteřin mýt ruce, a to za použití teplé vody a mýdla. Druhou možností je použití dezinfekčního gelu.

Rodiče budou využívat dávkovače dezinfekčního roztoku, umístěného bezprostředně u vchodu do mateřské školy a budou se zdržovat v prostorách MŠ po dobu nezbytně nutnou.

Bezpečné osušení rukou – škola zajistí papírové ručníky na jedno použití. Jsou mnohem bezpečnější a riziku šíření bakterií a virů zamezují lépe než sdílené textilní ručníky.

Příznaky onemocnění

Do školy je zakázán vstup všem, kdo mají nějaké známky akutního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota).

Pokud se tyto příznaky objeví u dítěte ve škole, je třeba jej umístit do izolace až do doby převzetí zákonným zástupcem.

Zaměstnanec s příznaky ihned opustí školu, a to s použitím roušky a za dodržování maximální ochrany, aby nákazu nepřenášel na ostatní.

Příznaky onemocnění

Každý den je nutné provádět důkladný úklid všech tříd, chodeb a jiných místností, kde se děti, rodiče i zaměstnanci pohybují. Povrchy a předměty, které používá větší množství lidí, se budou dezinfikovat i několikrát denně.

Nepedagogičtí zaměstnanci byli proškoleni na provozní poradě v posledním prázdninovém týdnu ohledně postupu úklidových prací.

Pro pravidelný úklid a dezinfekci škola zajistí dezinfekční prostředky na povrchy, které jsou určené pro podlahy či jiné plochy.

Dezinfekčními spreje usnadní dezinfekci hůře omyvatelných předmětů


Škola bude na jednotlivá pravidla opakovaně upozorňovat – nutnost mytí či dezinfekce rukou, na správný postup při mytí rukou dětí nebo na nutnost dodržování pravidel, jako je zákaz vstupu do školy s příznaky onemocnění.

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁN

„ŠKOLNÉ“ SE HRADÍ POUZE BANKOVNÍM PŘEVODEM – FORMA TRVALÉHO BANKOVNÍHO PŘÍKAZU

ČÍSLO ÚČTU: 120438621/0100

ČÁSTKA: 450,- Kč/ měsíčně

VARIABILNÍ SYMBOL: 10100XXX

NA DOBU ŠKOLNÍHO ROKU: září – červen

PŘEVOD Z VAŠEHO ÚČTU: 3. den v konkrétním měsíci.

(3. 9. na září, 3. 10. na říjen – 3. 6. na červen)

(po dobu prázdnin – červenec a srpen – je nutné tento trvalý příkaz přerušit)

Zápis do mateřské školy pro ŠKOLNÍ ROK 2020/202

Opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Vážení rodiče,

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si, prosím, vyplňte na webovém rozhraní www.zapisdoms.brno.cz.

Podání žádosti

Vytištěnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email),
3. poštou,
4. osobním podáním – jen v krajních případech, tel.: 545 217 331 Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
 
Doklady potřebné k zápisu dětí do mateřské školy:

 • Rodný list dítěte stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem
 • Doklad o trvalém pobytu dítěte
  Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na úřadě, který vede evidenci obyvatel.
  Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří čestným prohlášením rodiče (ke stažení zde: https://zapisdoms.brno.cz/poradna/sber-prihlasek).
 • Doložení řádného očkování dítěte

 

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované – čestné prohlášení
(ke stažení https://zapisdoms.brno.cz/poradna/sber-prihlasek) a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelkou školy předloží ve lhůtě, jenž ředitelka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Vzor textu ke stáhnutí zde.

 • © 2018 All rights reserved.