Cíle školy

Cíle školy a prostředky práce školy:

Vychází z rámcových cílů…

1. cíl: rozvíjení dítěte jeho učení a poznání

cílem školy je:
podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho spokojenost a pohodu
rozvíjet přirozené touhy po poznání

prostředkem k tomu:
vyvážená strava a aktivní pitný režim
odpočinkové odpolední aktivity přizpůsobené věku a potřebám dětí
využití prostředí MŠ k tělovýchovným aktivitám
před plavecký výcvik, sauna
cvičení na balónech
každodenní zdravotní cvičení
umožnění spontánních projevů tak, aby byl dodržen režim třídy
získání rodičů pro podporu v rámci stravování (ochutnávky)
logopedická prevence, logopedická poradna
mimoškolní aktivity s rodiči
každoroční sportovní olympiáda pro předškolní děti
prácech na principech daltonské školy vyvážení řízené a spontální činnosti
vzdělání pomocí osobních prožitků, praktických zkušeností, experimentů, pokusů, manipulace s předměty
interakce s okolím
rozvíjení schopností komunikace, řešení problémů, komunitní kruhy

2. cíl: osvojení si základů hodnot, na nich je založena naše společnost

cílem školy je:
podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů

prostředkem k tomu:
vštěpování základních společenských návyků
využití atmosféry komunitního kruhu
na příkladech ze života, literatury, umění poznávat soucit, solidaritu
vytváření tradic školy
návštěvy výstav, divadel, besedy
spolupráce při výzdobě školy
akce pro seniory
dárky pro nemocné kamarády
dodržování oslav narozenin a svátků
spolupráce na slatinských tradičních akcích
seznamování s historií města
dodržovat národní i místní zvyky

3. cíl: získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

cílem školy je:
vytvářet příležitosti k rozvoji názorů, k formulování myšlenek, k zaujetí stanoviska

prostředkem k tomu:
vhodná organizace dne dětí
pomoc dětem orientovat se v prostředí
zajištění stejných práv a povinností pro všechny děti
převážně pozitivní hodnocení dítěte
společná tvorba pravidel chování
důraz na pozitivní vtahy ve skupině
samostatné řešení problémů a hodnocení situací
vyjadřování názoru na dění kolem nás
rozbor literárních příběhů
spolupráce s policií
prevence sociálně patologických jevů