Projekt OPVVV

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Kalendář akcí prosinec

 

Datum Akce
4.12. KERAMIKA I.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
4.12. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30  Myšičky
4.12. ESS 4. lekce I. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
5.12. KERAMIKA II.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
5.12. Technický kroužek (oranžová budova) 15.45 – 16.45
6.12. ,,MIKULÁŠSKÉ DIVADLO S NADÍLKOU“ v  9.00 JM 5, V 10.00 JM3
6.12. KERAMIKA – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5)
6.12. Vystoupení v Klubu důchodců v 16.30 – sál radnice Delfínci, Klokánci, Myšičky, Krtečci – pouze vybrané děti
7.12. SPORTÍK (oranžová budova) 15.45 – 16.30     
7.12. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci
9.12.   ,,SLATINSKÉ VÁNOCE“  – 14.00 – pouze vybraní předškoláci
11.12. Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30  Myšičky   
11.12. TANEČKY (žlutá budova)  15.45 – 16.30  Kuřátka
12.12. Technický kroužek (žlutá budova) 15.45 – 16.45
12.12. TANEČKY (oranžová budova)  15.45 – 16.30 Medvídci
13.12. ,, VÝLET NA VÁNOČNÍ SVOBOĎÁK“ – Krtečci,  podrobné informace  na nástěnce ve třídě
13.12. MÍČE (JM3+JM5)  15.00 – 16.00
13.12. ESS 4. lekce II. skupina Myšičky v 16.00
14.12. ,,Předvánoční dílničky“ na ZŠ Přemyslovo nám. 1 v 9.45, všichni předškoláci
14.12. SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
14.12. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci 
18.12. KERAMIKA I.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
18.12. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30  Myšičky
18.12. ESS 5. lekce II. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
18.12. ,,VÁNOČNÍ POSEZENÍ“ v 16.00 – Kuřátka, Klokánci, Delfínci, Medvídci
19.12. Koncert cimbálové muziky ,,Réva“ na ZŠ Kneslova, v 10.00 pouze předškoláci
19.12. ,,VÁNOČNÍ POSEZENÍ“ v 16.00 –Myšičky
19.12. KERAMIKA II.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
20.12. ESS 4. lekce I. skupina Myšičky v 16.00
20.12. ESS 4. lekce II. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
20.12. KERAMIKA – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5)
20.12. ,,VÁNOČNÍ POSEZENÍ“ v 16.00 – Krtečci, Broučci
21.12. SPORTÍK (oranžová budova) 15.45 – 16.30     
21.12 Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci     
  OD 23.12. 2017– 2.1. 2018 MŠ UZAVŘENA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – PROVOZ ZAHÁJEN 3.1.2018

 

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně


Projekt č.      02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 280/302 o předškolním vzdělávání §6, odst. 1, 2, 3 a,b ve znění pozdějších předpisů

stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

takto:


CELODENNÍ DOCHÁZKA DÍTĚTE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KČ 500,-

 

V Brně dne 30. 6. 2016
Ing. Jana Balášová

ředitelka školy

Upozornění pro rodiče!!!

!!!UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE !!!

Připomínám přerušení trvalých příkazů k platbám školného na prázdninové měsíce!!

V měsíci červenci a srpnu se neplatí školné trvalým příkazem z bankovních účtů!!!!

—————————————————

Školné na prázdniny se platí v hotovosti !!!

12.6. a 13.6. 2017    8,00 – 16.00 hod.

částka 250.-Kč

v kanceláři účetní

/žlutá budova-vchod z rampy/

—————————————————-

Trvalý příkaz na platby školného

od září 2017  musí být nastaven tak, aby částka

odcházela 3.den v měsíci z vašeho účtu !!!

 PŘEDŠKOLÁCI ŠKOLNÉ NEPLATÍ !!