Projekt OPVVV

Naše Mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 5 je v tomto školním roce zapojena do projektu statutárního města Brna „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244. Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání.

Kalendář akcí prosinec

 

Datum Akce
4.12. KERAMIKA I.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
4.12. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30  Myšičky
4.12. ESS 4. lekce I. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
5.12. KERAMIKA II.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
5.12. Technický kroužek (oranžová budova) 15.45 – 16.45
6.12. ,,MIKULÁŠSKÉ DIVADLO S NADÍLKOU“ v  9.00 JM 5, V 10.00 JM3
6.12. KERAMIKA – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5)
6.12. Vystoupení v Klubu důchodců v 16.30 – sál radnice Delfínci, Klokánci, Myšičky, Krtečci – pouze vybrané děti
7.12. SPORTÍK (oranžová budova) 15.45 – 16.30     
7.12. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci
9.12.   ,,SLATINSKÉ VÁNOCE“  – 14.00 – pouze vybraní předškoláci
11.12. Angličtina MŠ JM 3 14.45 – 15.30  Myšičky   
11.12. TANEČKY (žlutá budova)  15.45 – 16.30  Kuřátka
12.12. Technický kroužek (žlutá budova) 15.45 – 16.45
12.12. TANEČKY (oranžová budova)  15.45 – 16.30 Medvídci
13.12. ,, VÝLET NA VÁNOČNÍ SVOBOĎÁK“ – Krtečci,  podrobné informace  na nástěnce ve třídě
13.12. MÍČE (JM3+JM5)  15.00 – 16.00
13.12. ESS 4. lekce II. skupina Myšičky v 16.00
14.12. ,,Předvánoční dílničky“ na ZŠ Přemyslovo nám. 1 v 9.45, všichni předškoláci
14.12. SPORTÍK (žlutá budova) 15.00 – 15.45
14.12. Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci 
18.12. KERAMIKA I.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
18.12. Angličtina MŠ JM 3 15.45 – 16.30  Myšičky
18.12. ESS 5. lekce II. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
18.12. ,,VÁNOČNÍ POSEZENÍ“ v 16.00 – Kuřátka, Klokánci, Delfínci, Medvídci
19.12. Koncert cimbálové muziky ,,Réva“ na ZŠ Kneslova, v 10.00 pouze předškoláci
19.12. ,,VÁNOČNÍ POSEZENÍ“ v 16.00 –Myšičky
19.12. KERAMIKA II.skupina – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 3)
20.12. ESS 4. lekce I. skupina Myšičky v 16.00
20.12. ESS 4. lekce II. skupina Delfínci +Klokánci v 16.00
20.12. KERAMIKA – 14.45 – 15.45 (děti z MŠ JM 5)
20.12. ,,VÁNOČNÍ POSEZENÍ“ v 16.00 – Krtečci, Broučci
21.12. SPORTÍK (oranžová budova) 15.45 – 16.30     
21.12 Angličtina MŠ JM 5 15.45 – 16.30  Delfínci     
  OD 23.12. 2017– 2.1. 2018 MŠ UZAVŘENA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY – PROVOZ ZAHÁJEN 3.1.2018

 

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně


Projekt č.      02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017

 • Dítě má právo na zajištění místa ve spádové mateřské škole (MŠ) podle místa trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce dítěte nezvolí jinou MŠ nebo jinou formu vzdělávání.
 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá v pracovních dnech. Rozsah stanovuje prováděcí předpis MŠ.
 • Povinnost docházet do MŠ není stanovena pro období školních prázdnin na základních a středních školách, děti však mají právo vzdělávat se i v tomto období.
 • Podmínky uvolňování a omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání stanoví školní řád MŠ.
 • Ředitel MŠ je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte může v odůvodněných případech zvolit jinou formu povinného předškolního vzdělávání:
 • Individuální vzdělávání dítěte bez pravidelné denní docházky do MŠ.
 • Vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a školského zákona.
 • Vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.
 • Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Výdaje individuálního vzdělávání hradí zákonný zástupce s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek.
 • Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
 • V průběhu školního roku lze zahájit individuální vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání doručeno řediteli MŠ.
 • Ředitel MŠ zákonnému zástupci doporučí oblasti, v nichž se má dítě individuálně vzdělávat.
 • MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, případně doporučí další postup při vzdělávání. Způsob a termíny ověření stanoví školní řád MŠ.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítě u ověření. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítě u ověření ani v náhradním termínu, ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání ve správním řízení. Po ukončení individuálního vzdělávání z výše uvedeného důvodu nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat. Odvolání proti rozhodnutí ředitele MŠ nemá odkladný účinek.
 • Zákonný zástupce dítěte spáchá přestupek (pokuta 5 000 Kč), pokud:
 • Nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce.
 • Nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte.

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhlášky č. 280/302 o předškolním vzdělávání §6, odst. 1, 2, 3 a,b ve znění pozdějších předpisů

stanovuji výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018

takto:


CELODENNÍ DOCHÁZKA DÍTĚTE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KČ 500,-

 

V Brně dne 30. 6. 2016
Ing. Jana Balášová

ředitelka školy

Rozdělení tříd 2017/2018

Třída:                   KUŘÁTKA

Třídní učitelé:      Barbara Kvačková, Ing. Jana Balášová

                                    Marika Sladká – asistent pedagoga

                   

Příjmení a jméno dítěte
Bočková Eliška
Brunclíková Eliška Jana
Bugner Lukáš
Džundová Katarína
Florianová Elen
Franková Emily
Hynk Vojtěch
Kalus Tobiáš
Kubíčková Julie
Lapčíková Lillien
Laušová Tereza
Lolek Jáchym
Loub Matyáš
Medina Ester
Nevídal Filip
Nos Aleš
Svoboda Sebastian
Šabatová Julie
Šoltysová Adéla
Šupková Alžběta
Švejda Adam
Treu Matyáš
Vašek Adam
Žďárská Nikol

Třída:                   BROUČCI

Třídní učitelé:      Renata Juránková, Michaela Rychlíková

                                   Hana Báňová – asistent pedagoga

                             

 

Příjmení a jméno dítěte

 

Adamcová Anna
Babych Uliana
Bezděková Sára
Blažková Barbora
Brzobohatý Michal
Dinh Vu Hoang My
Faltýnková Jana
Joura Jakub
Jiříkovská Lilien
Kočí Tomáš
Kopecký Daniel
Kuchta Jakub
Mašín Matyáš
Medina Andrea
Nguyen Petr
Pejtová Ivana
Pekárková Andrea
Sekanina Daniel
Šeneklová Andrea
Šufliarská Natália
Trávníčková Tereza
Třísková Ema
Urbánek Jaromír
Vítek Filip
Voldřichová Monika
Zavřelová Julie

Třída:                   KLOKÁNCI

Třídní učitelé:      Zdena Raitmajerová, Veronika Plevová

                                   Zdeňka Valová – asistent pedagoga

 

Příjmení a jméno dítěte
Árvay Timothy
Árvayová Amélie
Brynyak Emilia
Cibulák Dominik
Cupáková Barbora
Černá Aneta
Dinh Cong Dat David
Gajdová Alena
Hemalová Ema
Heneš Tobiáš
Hutr Josef
Chladil Šimon
Kolenchis Artemij
Kosmáková Pavlína
Krejčí Tadeáš
Kroupová Viktorie
Matúšová Karolína
Minarovičová Ema
Moltašová Laura
Novotný David
Novotný Jan
Pavloušek Dominik
Poláčková Ester
Skývová Zoe IVP
Těšlíková Dora
Thien An Phung
Tran Linh Dan Linda
Veselá Valerie

Třída:                   DELFÍNCI

Třídní učitelé:      Musílková Miluše, Vondrová Hana

 

Příjmení a jméno dítěte
Bant Ondřej
Blaha Matyáš
Bureš Dominik
Bůžková Anežka
Cimmer Martin
Dinh Anh Khoa Martin
Dvořáková Kristýna
Fendrich Maxmilián
Grygar Vojtěch
Hakenová Alena
Hanko Martin
Hanzlíková Adriana
Kokeš Ondřej
Kvapilová Eliška
Lolková Šárka
Luu Giakhánh
Maslová Vanessa
Ngoc Anh Phung
Nosová Šárka
Rafajová Anežka
Raputová Karolína
Skřičková Sabina
Šebelová Dominika
Šenekl Richard
Troubilová Beata
Tue Nhi Nguyen
Vích David
Zemánková Kateřina

Třída:                   MEDVÍDCI

Třídní učitelé:      Mgr. Michaela Nežerková, Ing. Denisa Růžičková,

                                   Bc. Petra Nožičková – asistent pedagoga

 

 

Příjmení a jméno dítěte

 

Bičan Tomáš
Brabencová Kristýna
Fellmayer Jakub
Francálek Václav
Fruhwirtová Ela
Jaroščáková Sofie Anna
Knotek Jan
Kříček Viktor
Malíková Terezie
Maňas Jakub
Mauer Daniel
Metelková Eliška
Mudráková Veronika
Nemochovská Vendula
Nguyen Ngoc Quynh Chi
Otepková Eliška
Pěničková Soňa
Pešlová Viktorie
Petřík David
Suchanová Terezie
Továrek Jan
Třešková Anežka
Vavrdová Eliška
Wiesmannová Silvie
Zmund Lukáš
Žák Lukáš
Židla Kristián

Třída:                             KRTEČCI

Třídní učitelé:                Gréta Klimková, Ing. Tereza Treu, Ph. D.

                                                

 

Příjmení a jméno dítěte

 

Adamec Jakub
Bartíková Isabela
Blahůšek Nikolas
Dang Xuang Hung
Dobčák Marek
Doleželová Olga
Foučková Anna
Fryčová Nikol
Míčová Nela
Hnilicová Barbora
Karmazínová Karolína
Knoblichová Karolína
Krytinářová Eliška
Křičková Valentýna
Kupka Alex
Matýšková Karolína
Nimrichter Kristýna
Nováková Klára
Ostrovský David
Popovič Matěj
Růžičková Veronika
Sedlák Patrik
Setínková Karla
Škaroupková Klára
Šmajstrlová Nela
Vaněk Patrik
Vašíčková Klára
Žáková Daniela

Třída:                   MYŠIČKY

Třídní učitelé:      Bc. Olga Keberlová, Radmila Odehnalová

                                   Hana Hrdá – asistent pedagoga

 

Příjmení a jméno dítěte

 

Baláš Miroslav
Cacková Zuzana
Cenek Štěpán
Ertlová Veronika
Fruhwirt František
Halili Dominik
Holubová Julie
Knotek Matěj
Langer Vladimír
Metelka Lukáš
Odehnal Dominik
Skolek Richard
Svoboda Tomáš
Šustková Klára
Tazberiková Nela
Thu Huyen Le
Tokárová Zuzana
Vačkář Bohumil
Valehrach Martin
Víchová Martina
Vodičková Sabrina
Vozafová Mia
Wiesmannová Julie
Zdražilová Adriana
Žák Adam
Ždánská Terezie
Židlová Klaudie
Žličař Dominik